Η αλλοίωση ή η αναβάθμιση του νησιού μας είναι το αποτέλεσμα του αθροίσματος όλων των μικρών ή μεγάλων παρεμβάσεων,
θετικές η αρνητικές.
Εδώ συλλέγουμε την πληροφορία σας και την προσφέρουμε στην κοινότητα για να την αξιολογήσει και να την χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που θεωρεί τον πλέον κατάλληλο.

The deterioration or improvement of our Island is the result of the sum of all small or big interventions, legitimate or unfortunate.
Here we’re collecting your information and ask the community to evaluate it and use it the way it thinks to be the most adequate.