Η αλλοίωση ή η αναβάθμιση του νησιού μας είναι το αποτέλεσμα του αθροίσματος όλων των μικρών ή μεγάλων παρεμβάσεων,
θετικών η αρνητικών.
Εδώ συλλέγουμε τις αναφορές σας και τις προσφέρουμε στην κοινότητα για να τις αξιολογήσει και να τις χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που θεωρεί τον πλέον κατάλληλο.

The deterioration or improvement of our Island is the result of the sum of all small or big interventions, positive or negative ones.
Here we collect your reports and ask the community to evaluate this information and use it the way it considers to be the most appropriate.
Paros Environmental Observatory in Facebook Paros Environmental Observatory in Facebook      

Περισσότερες Πληροφορίες