ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥ («ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ»)

1- Ποιοι και τι μπορούν να αναρτούν στον δικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου;

Όποιος ζει, εργάζεται, επισκέπτεται και/η αγαπά την Πάρο μπορεί να υποβάλει, επωνύμως ή ανωνύμως, μια «αναφορά», δημοσιεύοντας μια σύντομη περιγραφή, φωτογραφίες, βίντεο, ή / και σύνδεσμο προς μια πηγή ειδήσεων, στον δικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου http://paratiritirio.paros-island.com

Οι υποβεβλημένες αναφορές μπορούν να δημοσιευτούν στο δικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου κατόπιν έλεγχου. Τα ακόλουθα βασικά κριτήρια θα λαμβάνονται υπόψη πριν από τη δημοσίευση μιας αναφοράς:

  •   Η αναφορά γνωστοποιεί μια πραγματική κατάσταση και περιγράφεται επαρκώς
  •   Το περιστατικό έχει ευρύ ενδιαφέρον όσον αφορά το περιβάλλον, τον κυκλαδίτικο χαρακτήρα της Πάρου και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών.

Ένα περιστατικό θεωρείται ως "επιβεβαιωμένο", αν τουλάχιστον 3 "ρεπόρτερ" συμφωνούν ότι πληροί τα παραπάνω κριτήρια. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των υποστηρικτών συλλόγων μπορούν να συμφωνήσουν ομόφωνα ότι η δημοσίευσή δεν πρέπει να προχωρήσει.

Σε περιπτώσεις όπου ένα γρήγορο σήμα είναι επιτακτική ανάγκη, ο Webmaster, αφού συμβουλευτεί κατά το δυνατόν τους εκπροσώπους των τοπικών συλλόγων που υποστηρίζουν το Παρατηρητήριο, μπορεί να πάρει την απόφαση να δημοσιευτεί αμέσως ένα γεγονός ως "ανεπιβεβαίωτο".

Οι αναφορές δημοσιεύονται πάντα ανώνυμα και το τελικό δημοσιευμένο κείμενο μπορεί να είναι σε τροποποιημένη μορφή, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα αντικειμενικό και συνεκτικό στυλ.

2- Ποιοι είναι οι στόχοι του Παρατηρητηρίου και πώς λειτουργεί;

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να παρέχει ένα εργαλείο αναφοράς που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε μέλος του κοινού επιστώνταςι την προσοχή όλων εκείνων που ζουν, εργάζονται, επισκέπτονται και αγαπούν το νησί της Πάρου, σε θέματα που έχουν σημασία για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, του κυκλαδίτικου χαρακτήρα της Πάρου και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών. Το Παρατηρητήριο μπορεί επίσης να είναι ένα "αρχείο περιστατικών" που επιφέρουν μια συνολική αλλαγή - επιδείνωση ή βελτίωση - για το περιβάλλον, τον χαρακτήρα του νησιού και την ποιότητα ζωής.

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται από πολλούς τοπικούς συλλόγους της Πάρου και λειτουργεί από τον ανεξάρτητο οργανισμό πληροφορικής, Parosweb. Διαχειρίζεται από έναν Webmaster που διορίζεται από τον οργανισμό.

Εκπρόσωποι των υποστηρικτών τοπικών συλλόγων παρακολουθούν την τήρηση των στόχων και των πολιτικών του Παρατηρητηρίου και έχουν άδεια για την επιτήρηση στην πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο.

3- Ποιοί είναι οι "συμβάλλοντες" ("contributors");

"Συμβάλλοντες" είναι όλοι όσοι εγγραφούν στον δικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου.
Στέλνουν αναφορές, έχουν ορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στον ιστότοπο και μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέες αναφορές.

4- Ποιός μπορεί να γίνει «ρεπόρτερ» ("reporter");

Οι εκπρόσωποι των τοπικών συλλόγων που υποστηρίζουν το Παρατηρητήριο.

Κάθε άλλο μέλος των υποστηρικτών συλλόγων, μετά από κοινωποίηση στον Webmaster μέσω του Γενικού Γραμματέα του συλλόγου του οποίου είναι μέλος.

Όποιος από τους «συμβάλλοντες» του παρατηρητηρίου αιτεί στον Webmaster να γίνει «ρεπόρτερ» και έχει κάνει τουλάχιστον 3 αναφορές τους 3 τελευταίους μήνες πριν την αίτηση του, και η αίτηση του είναι αποδεκτή από τους εκπροσώπους των συλλόγων που υποστηρίζουν το παρατηρητήριο.

Οι "ρεπόρτερ" επιβεβαιώνουν αποσταλμένες αναφορές και έχουν υψηλότερα δικαιώματα πρόσβασης στο δικτυακό τόπο από τα μέλη.

Αποποίηση ευθυνών

Ο ρόλος του Παρατηρητηρίου περιορίζεται στην αντικειμενική αναφορά περιστατικών που είναι σημαντικά για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος, το κυκλαδίτικο χαρακτήρα της Πάρου και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου δεν αποτελούν ούτε υπονοούν σε καμία περίπτωση μια δήλωση σχετική με τη νομιμότητα ή τη συμμόρφωση με τις καταστατικές διατάξεις ή κανονισμούς.

Κάθε οργανισμός, νομικό ή φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να εγείρει ανησυχίες όσον αφορά την τήρηση της νομιμότητας ή της νόμιμης συμμόρφωσης των αναφερόμενων περιστατικών, θα πρέπει να θέσει το θέμα άμεσα με τις αρμόδιες αρχές και δεν θα πρέπει να επιδιώξει να παρουσιάσει τέτοιες απόψεις μέσω του Παρατηρητηρίου.

~~~~~~~

TERMS AND POLICIES OF THE ENVIRONMENTAL OBSERVATORY OF PAROS ("THE OBSERVATORY"

1- Who can post and what on the Observatory site?

Anyone who lives, works, visits and loves Paros may submit, eponymously or anonymously, an event by posting a brief description, pictures,video(s), and/or a link to a news source,on the website of the Observatory: http://paratiritirio.paros-island.com

Posted events may be published on the Observatory site after verification. The following main criteria will be taken into account before publishing an event:

  • the post relates to a real situation and is described adequately;
  • the event is of a broad interest as far as the environment and the Cycladic character of Paros are concerned.

An event is considered as "verified" if at least 3 "reporters" agree that it meets the above criteria. However, the representatives of the supporting associations may unanimously agree that its publication should not proceed.

In exceptional cases where a fast alert is imperative, the Webmaster, after consulting as far as possible the representatives of the supporting associations, may post immediately an event as "unverified".

Events are always published anonymously and the final published text may be in edited form in order to ensure an objective and consistent style.


2- What are the aims of the Observatory and how is it operated?

The aim of the Observatory is to provide a reporting tool that can be used by any member of the public to bring to the attention of all those who live, work, visit and love the island of Paros matters of importance for the preservation of the environment and the Cycladic character of Paros. The Observatory can also be an "archive of events" which are bringing about an overall change - deterioration or improvement - to the environment and character of the island.

The Observatory is supported by several local associations of Paros and is operated by an independent web organisation, Parosweb.

It is managed by a Webmaster appointed by the operating organisation.

Representatives of the supporting local associations monitor the adherence to the aims and policies of the Observatory and have authorisation for high-level access to the website.

3- Who are the  "contributors"  of the Observatory?

"Contributors" of the Observatory are all those who register online.

They post events, have certain access rights to the website and can receive alerts for new posts.

4- Who  are the "reporters" of the Observatory?

The designated representatives of each of the local associations which support the Observatory.

Any other member of the supporting associations, whose request is communicated to the Webmaster via the Secretary-General of the relevant association.

Any "contributor" of the Observatory who applies to the Webmaster to become a "reporter" and has made eponymously at least 3 postings in the 3 months prior to his application, and his/her application is accepted by the representatives of the supporting associations.

"Reporters" verify posted events and have higher access rights to the website than the members.

Disclaimer

The role of the Observatory is confined to objectively reporting events of importance for the preservation and protection of the environment and the Cycladic character of Paros. Any information published on the Observatory site does not in any way represent or imply a statement on the legality or compliance with statutory rules or regulations. Any association, legal or physical person wishing to raise concerns regarding the legality or statutory compliance of the reported event should raise the matter directly with the competent authorities and should not seek to present such views through the Observatory.